Medarbejderportal

 

… NYT OM CORONAVIRUS-SITUATIONEN FOR MEDARBEJDERE I GULDBORGSUND HANDICAP

Læs alle indslag om COVID-19’s konsekvenser for medarbejdere i Guldborgsund Handicap på denne side.

Nyhedsbrev uge 14

Se nyhedsbrev for uge 14 HER eller længere nede på siden.


Ny status på corona-situation i GH

Leder Flemming Nielsen, 31. marts 2020

Kære alle sammen

Hermed en status på, hvad der rør sig lige nu.

Der er p.t. ingen borgere, der mig bekendt er syge med corona, ligesom der er markant mindre sygdom i medarbejdergruppen end normalt. Blandt de syge er der mig bekendt heller ikke tale om corona-smittede.

Jeg tænker, at det må skyldes, at vi med nødplaner og efterlevelse af alle de sundhedsmæssige anbefalinger jo ud over corona også minimerer risikoen for at blive smittet med anden sygdom.

Statsminister Mette Frederiksen fortalte i går på pressemødet, at der måske er håb om en kontrolleret åbning af Danmark efter Påske, hvis udviklingen går den rigtige retning. En vigtig forudsætning er, at vi stadig overholder de retningslinjer, anbefalinger m.v., som er udmeldt. Vi vil selvfølgelig følge det tæt for, hvilken betydning en kontrolleret åbning vil få for os.

Vi afholder ekstraordinært MED-møde på fredag, hvor eneste punkt på dagsordenen er en drøftelse af situationen lige nu. Så hvis I har input, er I velkommen til at rette henvendelse til en fra udvalget, der kan bringe det med.

I de sidste par dage har det også fyldt med en afklaring af aftalen om, at hjemsendte kan pålægges af afvikle 5 feriedage eller andre former for afspadsering m.m.

Vi har drøftet det i ledergruppen. Det er besluttet, at vi med en enkelt undtagelse ikke pålægger jer at afvikle de 5 feriedage.

Årsagen hertil er blandt andet, at I alle udfører absolut nødvendige opgaver, og de fleste af jer har allerede planlagt ferieafvikling eller afvikling af afspadsering, FO-dage, m.m.

Endvidere er vi meget optaget af, at vi skal kunne levere på vores kerneopgave.

Vi har nogle få medarbejdere, som af helbredsmæssige årsager er hjemsendt uden at indgå i beredskabet. Hvis disse medarbejdere ikke har planlagt afvikling af ferie, vil de få pålagt at afvikle 5 feriedage eller lignende.

Jeg håber, at der er forståelse herfor.

Vi nærmer os dog afslutningen af ferieåret. Jeg tænker, at de fleste har fået planlagt afholdelse af restferie i forhold til de planer, der er lagt.  Hvis ikke skal jeg bede om, at I går i dialog med jeres tovholder eller gruppeleder for at aftale muligheden for afvikling af restferie. Husk dog, at det skal i respekt for de nødplaner, der er lagt. Hvis i er i tvivl om, hvad i har tilbage, kan i på jeres lønseddel se saldoen på jeres restferie.

Til sidst vil jeg henlede jeres opmærksomhed på, at genbrugspladserne er åbnet igen. Så der er god mulighed for at få masser af frisk luft ved at gå i haven og gøre den forårsklar 🙂

Pas godt på jer selv derude.

Med venlig hilsen

Flemming Nielsen


Status på corona-situation i GH og info om fravær og sygdomsforløb

Leder af GH, Flemming Nielsen, 23. marts 2020.

Her en kort status samt opfølgning på vores usikkerhed med at håndtere fraværssituationen. Vi er allerede blevet meget klogere.

Status

Der er siden i fredags ikke konstateret flere syge blandt vores borgere, og den ene er allerede i bedring – dejligt 🙂

Sygdom og fravær for medarbejderne

I forhold til fravær, er der udsendt en vejledning omkring dette at møde eller ej på arbejde.

Grundlæggende bliver man hjemme, hvis man er syg og sygemelder sig hos sin gruppeleder – ingen ændringer her.

Tvivlen opstår typisk, hvis man enten selv går og småskranter, og før Corona ville have været kommet på arbejde. What to do?

Ifølge vejledningen er symptomerne og sygdomsforløb for Corona-smittede følgende:

Sygdomsforløb

Nogle patienter, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. Det er uklart i hvilket omfang personer uden symptomer kan medvirke til at sprede smitte.

For de der udvikler symptomer, er det karakteristiske at man til at begynde med har symptomer fra svælget og øvre luftveje, forkølelse, alment ubehag, muskelsmerter og evt. let tør hoste, men ikke åndedrætsbesvær. I dette stadium har patienten ofte ikke feber. Det er meget sjældent, at patienten har brug for behandling fra sundhedssystemet i dette stadie.

Der ses variable sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb er:

Mildt forløb, som ses hos hovedparten af smittede: Symptomer forsvinder spontant i løbet af 4-6 dage og personen anses derefter for at være klinisk rask, og uden risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19. I dette forløb vil der sjældent være behov for behandling fra sundhedsvæsenet.

Moderat alvorligt forløb: På 4. – 7. dagen efter de første symptomer fra øvre luftveje, begynder patienten at klage over åndenød, og vejrtrækningen bliver hurtig og overfladisk. Samtidig forværres hoste, og feberen kan stige. De nedre luftveje inddrages og der tilkommer lungebetændelse med behov for under-støttende behandling i form af ilt- og væskebehandling. Der vil typisk være behov for indlæggelse på et hospital, men patienten klarer sig igennem infektionen uden behov for indlæggelse på intensivt afsnit.

Alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): Som ovenstående forløb, men typisk med yderligere forværring af lungebetændelse over de følgende 2 – 4 dage. Typisk vil patientens behovet for supplerende iltbehandling øges, og mange vil opleve, at de udtrættes og derfor får behov for indlæggelse på intensivt afsnit, bl.a. til respiratorbehandling og evt. kredsløbsunderstøttende behandling, dialyse, hjerte/lungemaskine m.v. ved svigt af flere organsystemer.

Smittefrihed

Generelt kan patienter betragtes som smittefri fra 48 timer efter symptomophør, uanset om de har mistænkt eller bekræftet COVID-19, og uanset sygdomsforløb.

Der er følgende retningslinjer i forhold til medarbejdere, som ikke er ”klart” syge, men er i tvivl om de skal møde på arbejde:

”Asymptomatiske medarbejdere, og medarbejdere med banale symptomer, som ikke er forenelige med COVID-19, kan gå på arbejde som normalt. Medarbejdere må ikke møde ved lette luftvejssymptomer som kan give mistanke om COVID-19, og skal forlade arbejdspladsen ved symptomdebut efter arbejdsstart. Ved luftvejssymptomer kan medarbejderen møde på arbejde fra 48 timer efter symptomfrihed.

Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsenet2, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte, og som har lette til moderate symptomer forenelige med COVID-19, kan efter telefonisk visitation ved læge henvises til vurdering og test for COVID-19, såfremt det findes hensigtsmæssigt med hurtig raskmelding (se side 5). Medarbejderen kan møde på arbejde efter negativ test for COVID-19 trods fortsat lette øvre luftevejssymptomer. ”

Hvad skal du som medarbejder gøre:

1.      Er du syg, sygemelder du dig hos din gruppeleder som vanligt

2.      Er du i tvivl om du må møde, kontakter du din gruppeleder, der herefter sammen med dig afgør, om du enten skal

a. Møde på arbejde
b. Sygemelde dig
c. Få lavet en test med henblik på afklaring af arbejde eller sygemelding

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan du som altid kontakte din gruppeleder eller mig.

Hvad sker der i næste uge?

Flere har spurgt ind til, om nødberedskabet skal fortsætte i sin nuværende form, eller om der kommer forandringer. Vi drøfter dette intenst i ledergruppen, ligesom vi som resten af Danmark afventer den opdaterede vurdering fra Sundhedsstyrelsen og eventuelle beslutninger både fra Regeringen og den lokale krisestab i Guldborgsund Kommune.

Derefter bliver vi alle mere kloge på, hvad vi har i vente.

Indtil da må vi stå sammen (ved at holde afstand) og støtte og opmuntre hinanden (igen på afstand) i denne svære tid.

Med venlig hilsen

Flemming Nielsen


Kommunaldirektør om status på situation og forlængelse af Corona-tiltag

Ved kommunaldirektør Søren Bonde, 23. marts 2020.

Kære medarbejdere i Guldborgsund Kommune

Vi er nu gået ind i anden uge af kommunens kriseberedskab for håndteringen af coronavirus, og det er tid til en kort status.

Jeg hører dagligt mange gode historier fra hele kommunen. Historier om naboer, som kommer med nyt legetøj til nødpasningen. Historier om musikskoler og folkeskoler, som laver kreative løsninger på fjernundervisning. Historier om medarbejdere og borgere, som hjælper hinanden og udviser samfundssind.

Situationen er omskiftelig for os alle, og jeg vil gerne rose jer alle for jeres fleksibilitet, kreativitet og gåpåmod. Det bliver der brug for at trække yderligere på – i første omgang frem til og med mandag d. 13. april. Så vi skal allerede nu indstille os på at påsken bliver afholdt i skyggen af coronavirussen, men forhåbentlig i forårssolens skær.

Jeg ser fleksibiliteten i måden, hvorpå I går til den nye hverdag. Mange af jer har fået nye og anderledes arbejdsopgaver, nogle af jer har fået andre ansvarsområder. Alle passer vi en mere omskiftelig arbejdsdag, end vi er vant til.

Jeg ser kreativiteten i måden både ledere og medarbejdere holder det gode samarbejde og den gode kommunikation ved lige. Mange af jer har taget Skype for Business til sig, nogle sender videohilsener. Alle kommunikerer på livet løs via telefoner og Facetime.

Og jeg ser gåpåmodet hos alle medarbejdere i Guldborgsund Kommune, som knokler for at familierne, børnene, de ældre, de ressourcestærke, de ressourcesvage, de erhvervsdrivende og alle vores borgere kommer godt igennem den her situation. Tak for det.

Det er vigtigt, at vi alle holder fast i tålmodigheden og respekten for hinandens fagligheder. Tålmodigheden vil blive sat på prøve. Misforståelser vil opstå. Tingene forandrer sig hurtigt. Derfor skal vi alle holde fast i at være omsorgsfulde og rummelige over for hinanden. For selvom mange af os sidder hver for sig, så er vi sammen om det her.

Vi har mange forskellige arbejdsopgaver her i Guldborgsund Kommune. Nogle af jer har mere travlt end sædvandligt. Andre har mere tid til rådighed end til daglig. Jeg har set flere eksempler på afdelinger og medarbejdere, som bruger den ekstra tid på at forberede, udvikle og løse opgaver på nye måder. For eksempel er man i Guldborgsund Hallerne gået i gang med at fremrykke vedligeholdelsesopgaver, som ellers ville betyde flere ugers lukning midt i sommerperioden.

En særlig tak til alle jer medarbejdere i Sundhed/Omsorg og Socialområdet, som stadig møder fysisk op på arbejde og passer på de af vores borgere, der har brug for jer.  Og tak til alle jer, der arbejder hjemme for at bremse smittespredningen i samfundet.

Kommunens kerneopgave kommer under de her særlige omstændigheder virkelig til sin ret.

”Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse – og i samarbejde med borgerne sikre at alle kan indgå i relevante fællesskaber”

I denne tid er det endnu vigtigere at kerneopgaven udfyldes med mening – der hvor du er.

På vegne af hele direktionen ønskes du en smuk forårsuge.


 

Status på coronavirus-situationen i Guldborgsund Handicap

Ved leder Flemming Nielsen, den 20. marts 2020.

Kære alle sammen

Nu er vi ved at være gennem første uge med vores beredskab – en uge med opgaver, der løses på andre måder, end vi plejer.

Jeg vil her give jer en status på forskellige forhold:

Kommunikation

Jeg tænker, at I ligesom jeg kan have vanskeligt ved at navigere i alle de oplysninger, der kommer om, hvordan vi både som borgere men også som personale med kritiske funktioner skal agere.

Jeg kan bare nævne i flæng: Oplysninger fra medierne, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Socialministeriet, Guldborgsund Kommune og os selv.

Der kommer hele tiden nye oplysninger om, hvad vi skal gøre, og det der gjaldt i går, gælder måske ikke i dag.

Ledergruppen holder fast møde hver dag, hvor vi blandt mange ting forholder os til centrale udmeldinger både fra Sundhedsstyrelsen men også fra Krisestaben i Guldborsund Kommune.

Vi prøver hele tiden at sørge for de bedste rammer til, hvordan I front-personale bedst klædes på til opgaven under de konditioner, som beredskabet og anbefalingerne giver os. I den forbindelse drøfter vi selvsagt også kommunikation.

Min anbefaling til jer er, at henvise til GBS’s hjemmeside og vores egen i Guldborgsund Handicap. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, skal du kontakte din gruppeleder.

Besøgsforbud

Sundhedsmyndighederne har med seneste nødlovgivning fået beføjelser til at udstede egentlige besøgsforbud på botilbud. Dette er gjort og kommunen har besluttet at efterleve dem.

Der vil derfor blive opsat plakater på vores botilbud på samme måde som til kommunens plejehjem, plejecentre m.fl.

Nu er vi derfor gået fra henstillinger og over til et egentlig forbud.
Jeg tror på, at pårørende vil respektere dette forbud. Hvis der alligevel skulle opstå en situation, hvor i ikke kan tale dem til fornuft, så skal i henvise dem til at kontakte mig.

Syge borgere

Vi er begyndt at få de første syge borgere (2 borgere p.t.). De er ikke testet positive for Corona, men vi er i dialog med Vagtlægen og følger borgeren nøje, ligesom vi altid gør med borgere, der bliver syge.

Omkring sikring af jer selv ved arbejde med syge borgere skal jeg henvise til tidligere udsendte retningslinjer, hvor jeg har indsat svar fra kommunens hygiejnesygeplejerske Marlene Lundemand. Heri kan i læse omkring brug af værnemidler.

Når borgerne er syge, plejer vi jo at skærme dem fra andre borgere. Det skal vi selvfølgelig også nu. Vi er dog ved at få afklaret fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvordan vi skal forholde os, såfremt der fra vagtlæge er krav om hjemmekarantæne. Skal vi gøre mere, og hvad gør vi, hvis borgeren ikke vil forblive i sin lejlighed og dermed risikerer at smitte andre beboere og medarbejderne?

Som tidligere udmeldt , skal jeg bede jer orientere jeres gruppeleder, når borgere bliver syge.

Sygdom blandt medarbejderne

Vi oplever en mindre stigning i sygemeldingerne fra jer medarbejdere. Om det er mere end normalt er svært for nuværende at sige. Det er trods alt årstiden for sygdom.

Vi har selvfølgelig i disse dage ekstra stor opmærksomhed på størrelsen af sygefraværet, da vi jo har en opgave at løse over for vores borgere og er nervøse for, om vores beredskab forbliver ved med at være dækkende.

Vi kan se, at der fra sundhedsmyndighederne nu er mere fokus på, om man har symptomer end tidligere i forhold til at møde på arbejde og ikke være i hjemmekarantæne. De forskellige udmeldinger er faktisk svære for os at navigere rundt i. Vi har indtil videre derfor valgt et forsigtighedsprincip, hvor vi beder jer, der kun har lettere symptomer om at holde jer hjemme og først indgå i beredskabet igen, når I har været symptomfri i 48 timer. Meld derfor tilbage, når det er tilfældet, så I kan indgå i beredskabet igen.

Generelt hvis I er i tvivl, om I skal arbejde, så kontakt jeres gruppeleder.

Lad os alle krydse fingre for, at denne næsten nedlukning af Danmark får begrænset smitten mest muligt. Ifølge Sundhedsstyrelsen skulle vi i løbet af næste uge blive klogere herpå.

Til sidst vil jeg ønske jer alle en god weekend og sende mine positive tanker til jer, der er på arbejde.

Med venlig hilsen

Flemming Nielsen


Orientering om besøgsforbud

20. marts 2020.

Nedenstående besked skal udbredes til borgere på botilbud og deres pårørende. Der er desuden en plakat til download og udprint, som medarbejdere kan sætte op i indgangspartierne på de berørte boliger.

 

Orientering om besøgsforbud i Guldborgsund Kommune

For at afbøde yderligere smitte af Corona i Danmark har sundhedsmyndighederne i Danmark påbudt kommunerne at gennemføre egentlig besøgsforbud på botilbud. Dette sker samtidig med indførelse af besøgsforbud på plejehjem, plejecentre m.fl.

Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om udstedelse af forbud er gældende indtil videre. Vi håber på jeres forståelse.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 2518 2340.

 

Guldborgsund Handicap
Flemming Nielsen
Leder


Plakat vedrørende besøgsforbud

Hent plakat vedrørende besøgsforbud til udprint:

Orientering vedr. Corona – Bersøgsforbud

Information om at stå i beredskab, risikogrupper og børnepasning

Besked fra TR Maria Boline Boesen, søndag den 17. marts 2020, kl. 13.28.

Kære alle

Med fare for at bruge en retorik, som allerede er brugt så er vi pt i en situation, som ingen på nogen måde kunne have forudset ,eller drømt om.

Dette gælder, i den grad også vores vilkår for at udføre vores arbejde.

Som TR i Guldborgsund Handicap, vil jeg derfor benytte lejligheden til at sige tak til alle mine kollegaer, som yder en helt ekstraordinær indsats for vores borgere. Om man står i beredskab hjemmefra, eller er på arbejde.

Til alle som er i karantæne eller syge, så sender jeg jer alle de bedste tanker.

Hvad betyder det at stå i beredskab?

Dette spurgte jeg faglig sekretær Tina Hansen fra SL om i går. I Guldborgsund Handicap betyder det blandt andet, at vi kan planlægges med tjeneste andre steder, end sædvanligt. SL opfordre alle til at hjælpe hinanden, hvor der er brug for det. Som Tina skriver, så er det en helt særlig situation, som kræver særlige handlinger.

Som medarbejder står man til rådighed, inden for den tid man normalt har registret som arbejdstid, og skal inden for den tid ikke have ekstra for at træde i aktiv tjeneste.

Ændrer din tjeneste sig meget i forhold til den plan du var varslet med, har du ret til tillæg for omlagt tjeneste, hvis dette sker med mindre end 4 døgns varsel. Det er vigtigt at huske at denne regel ikke gælder hvis du bliver indkaldt inden for den tid du er varslet med, på din normale tjenesteplan.

Hvad gør man, hvis man er bange for at blive smittet?

Følgende er fra SL’s hjemmeside.

Arbejdsmiljøloven gælder Det vil sige at arbejdsgiver har ansvaret for, at arbejdet tilrettelægges, planlægges og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for medarbejderne. Hvis der er en risiko for smitte, kan det være nødvendigt at  bringe værnemidler i brug, hvis medarbejderne skal kunne udføre deres arbejde uden risiko for smitte.

Særlig risikogruppe
Du må ikke bare blive hjemme på grund af bekymring for at blive smittet. Heller ikke selv om du måske føler dig særligt udsat. Det kræver en vurdering fra en læge.

Hvis du selv eller dit barn/nærtstående er i særlig risikogruppe for at blive smittet med coronavirus, skal du kontakte din læge. Er det din læges vurdering, at der er en konkret risiko for dit barn eller din nærtståendes sundhed, ved at du går på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og se, om der kan findes en løsning, der fjerner risikoen – fx ved at blive fjernet fra direkte borgerkontakt eller ved omplacering til mere administrativt arbejde.

Kan der ikke skabes en situation, hvor du kan udføre dit arbejde uden risiko, vil du formentlig have ret til at blive hjemme, men det er endnu uafklaret. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver ønsker det.

Hvis det er muligt, skal du i videst muligt omfang stå til rådighed for at udføre så meget af dit arbejde hjemmefra.

Du skal være opmærksom på, at hvis din arbejdsgiver er uenig i din læges vurdering, risikerer du at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde, at du vil blive opsagt eller bortvist.

Inden du bliver hjemme, bør du kontakte din TR eller din lokale kreds.

I Guldborgsund Handicap, har lederne været i kontakt med dem som er i karantæne på grund af kronisk sygdom. Andre skal kontakte deres læge eller Coronalinien inden man går i karantæne. Det anbefales også at man kontakter sin TR eller faglige organisation. 

Børnepasning

Nu hvor skoler og daginstitutioner er lukket ned, skal du være opmærksom på at det ikke er Guldborgsund Handicaps udfordring at du ikke kan få passet dine børn. Hvis det kan passes ind at du arbejder de dage for du kan få pasning til dit barn, vil det være at foretrække, hvis det ikke er en mulighed skal du kontakte skole eller daginstitution, for at få nødpasning. Vores job anses for at være en del af det kritiske beredskab.

Følgende er fra SL’s hjemmeside.

Når skoler og daginstitutioner lukker, er det din egen opgave at finde alternativ pasning. Du har ikke ret til at blive hjemme for at passe dit barn i denne situation. Men kommunerne etablerer nødpasning for børn ml. 0-9 år, hvis:

 • Du varetager en kritisk funktion i det offentlige. Du skal have udtømt andre pasningsmuligheder.
 • Du arbejder i en privat virksomhed og du ikke er hjemsendt. Du skal have udtømt andre pasningsmuligheder.
 • Dit barn har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder i tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Du skal kontakte dit barns skole eller daginstitution, hvis du har behov for nødpasning.

Sygemelding

Bliver du syg skal du melde dig syg til din leder og dit team, helt som du plejer. Det er vigtigt at du bliver hjemme ind til du er helt rask for at mindske risikoen for at smitte andre og i særdeleshed vores borgere. Det er også vigtigt at du raskmelder dig, så hurtigt du er blevet rask, til leder og team helt som du plejer. Vi får brug for så mange som muligt i det kritiske beredskab.

Derud over skal du følge sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Løn

Som Flemming skriver i sin mail, så indberettes der med den tjenesteplan du normalt skulle have haft, det vil sige at man opretholder den løn man normalt skulle have haft. Har du som følge af nødplanerne flere aftenvagter eller på anden måde har vagter som vil kunne optjene ekstra tillæg i forhold til din allerede varslet tjenesteplan, så husk og indberet det, da det ifølge Flemming tilgodeses.

Hviletidsbestemmelserne

Følgende er fra SL’s hjemmeside. 

Arbejdsmiljølovens regler om hviletid indeholder en force majeure-bestemmelse, som nu tages i brug i forbindelse med COVID-19 pandemien. Det betyder, at virksomheder, som kommer under et særligt arbejdsmæssigt pres på grund af COVID-19 pandemien – som fx hospitaler, døgninstitutioner, hjemmepleje og beredskab – kan fravige 11-timers reglen, hvis det er nødvendigt for at opretholde deres aktiviteter. Force majeure-perioden for hviletidsreglerne gælder i de næste to uger frem til den 27. marts 2020.

Reglen om, at ansatte skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet og et ugentligt fridøgn, vil kunne fraviges ”i nødvendigt omfang” i virksomheder, der er ekstraordinært arbejdsbelastede på grund af COVID-19 pandemien.

Arbejdstilsynet understreger, at arbejdet – også i en force majeure-situation – skal tilrettelægges, så de ansatte kan arbejde uden unødig risiko for deres sikkerhed eller sundhed.

Arbejdstilsynet oplyser endvidere, at medarbejderne skal have kompensation for de aflyste hvileperioder og fridøgn på et senere tidspunkt eller passende beskyttelse, hvis det rent undtagelsesvis ikke er muligt at kompensere medarbejderne med hvileperioder.

Endelig understreger Arbejdstilsynet, at der er tale om en midlertidig foranstaltning. Force majeure-situationen gælder derfor foreløbig i de to uger, som regeringen har meldt ud, altså fra i dag og frem til den 27. marts 2020.

Afslutningsvis vil jeg opfordre til at vi alle udviser samfundssind og følger regeringens anbefalinger.

Skulle der være spørgsmål, så er i mere end velkommende til at ringe til jeres TR.

Kan vi ikke lige svare, kender vi nogen der kan J

UT står til rådighed på telefonen alle hverdage frem til kl 16.

Du kan læse mere her:

https://sl.dk/nyt/corona

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

https://www.kl.dk/media/23719/sundhedsstyrelsens-anbefalinger-til-personale-paa-bosteder-af-13-marts.pdf

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet/


Samfundssind og sammenhold

Besked fra Flemming Nielsen, søndag den 15. marts 2020, kl. 16.15.

Kære alle sammen

Dagligt oplever vi i pressen en øget eskalering af corona-smitten både i Danmark, men også i Europa, ja i hele verdenen.

Meldingerne fra de hårdest ramte områder er, tag det nu alvorligt og begå ikke de samme fejl, som vi gjorde – med andre ord tøv ikke.

Dette er baggrunden for de omfattende tiltag, som vi nu ser i Danmark og også i Guldborgsund Kommune – og der er nok flere på vej.

Vi har således udarbejdet en beredskabsplan, hvor vi kører med en yderst spinkel bemanding i støtten til vores borgere. Dermed kan vi sende flest af jer hjem, så i i højere grad kan holde jer smittefrie og være parat til at løfte opgaverne med at støtte vores borgere, der er så afhængige af jeres arbejdsindsats, hvis nu der kommer øget sygefravær blandt vores kollegaer.

De foreløbige tilbagemeldinger lige nu er, at det fungerer. Det er ikke let – nej det er faktisk et knokkelarbejde for de af vores kollegaer, som faktisk er på arbejde. Der er enkelte steder så småt ved at opstå problemer med udfyldelse af vagtlagene.

Jeg hører således meldinger om, at der er medarbejdere, der er åbenlyst utilfredse med bemandingsplanerne og utilfredse med at hjælpe på tværs af de områder, hvor de normalt arbejder.

Jeg skal her mane til samfundssind – vi gør ikke dette her for at genere nogen, men for at hjælpe vores borgere, hjælpe hele Guldborgsund Kommune – ja hjælpe hele Danmark. Vores sygehusvæsen kan simpelt hen ikke følge med, hvis vi ikke efterlever dem. I Italien ligger patienterne og dør på sygehusgangene. Sådanne tilstande ønsker ingen i Danmark. Der er faktisk en større mening med planlægningen, der går udover den enkeltes behov og ønsker.

Jeg vil derfor slå et slag for igen at pointere vigtigheden af, at alle gør deres bedste for at overholde udmeldte guidelines om hygiejne og undgå unødig forsamling. Alle der indgår i beredskabet kan således forvente at skulle indgå i arbejdet enten på deres vanlige arbejdspladser eller på andre i Guldborgsund Handicap og endda andre steder i kommunen, hvis behovet opstår.

Jeg har også erfaret, at der er medarbejdere (forhåbentlig kun nogle få), der på sociale medier taler om, at de nu har ferie og nyder det. Husk at i er hjemsendt for at stå til rådighed for opgaver i Guldborgsund Handicap, ældreområdet m. fl., hvor nu behovet opstår. I kan således blive indkaldt til arbejde med kort varsel.

Jeg har forståelse for, at det er en del af den danske folkesjæl at bruge humor, herunder sort humor, men vær alligevel i denne tid ekstra opmærksom på, hvordan I agerer på sociale medier og omtaler jeres eventuelle hjemsendelse i forskellige sammenhænge.

I den forbindelse skal jeg også minde om, at jeres autosvar ved fravær på jeres mail kun skal aktiveres ved egentligt fravær, sygdom, ferie m.m.

Når I er i beredskabet derhjemme skal autosvaret ikke aktiveres.

Når disse formanende ord er sagt, er jeg stolt over og vil takke jer, som i denne svære tid gør et fantastiske stort arbejde for borgerne, og jer der i beredskabet holder jer klar til, at vi sammen kan lykkes med denne for os store og uvante opgave.

Lad os sende positive tanker til de, der knokler for at løse opgaverne.

Lad os sammen bevise over for omverdenen, at vi i Guldborgsund Handicap står sammen og løfter i denne svære tid.

Her lidt øvrig info og guidelines:

Borgere, der bliver syge

Vi afventer stadig lidt mere præcis guidelines på, om vi skal håndtere syge borgere på anden måde end vi plejer. Vi har erfaret, at vi snart får besked herom.

I bedes give jeres gruppeleder besked, såfremt der er borgere, som bliver syge.

Indkaldelse af vikarer

Så længe vi kan håndtere vores vagtplaner med vores fastansatte må der ikke indkaldes vikarer. Drøft situationen med jeres gruppeleder.

Fortsat god søndag.

Flemming Nielsen


Besked fra kommunaldirektør Søren Bonde

Mail sendt fredag den 13. marts 2020, kl. 16.15.

 

Kære medarbejdere i Guldborgsund Kommune

Vi står midt i en situation, vi ikke har prøvet før, men heldigvis har øvet os på.

Der er fortsat mange spørgsmål I kan have til hvad det betyder for jeres arbejdsplads og for den enkelte medarbejder.

Jeg vil gerne tage et par minutters af jeres tid til at minde om, at vi som arbejdsplads er der for jer som medarbejdere.

Onsdag morgen gik kommunen op i sit højeste beredskabsniveau. Det betyder, at jeg, sammen med direktionen og borgmesteren, udvalgte centerchefer og beredskabschefen fra Lollands-Falster Brandvæsen er i tæt og daglig dialog omkring situationen, og hvordan vi som kommune skal agere.

Regeringens og Sundhedsstyrelsens udmeldinger er klare. Alle offentlige ansatte i ikke-kritiske funktioner skal ikke møde fysisk på arbejde fra mandag og de næste to uger. Og det tager vi selvfølgelig seriøst. Vi skal passe på hinanden. Nogle kommer til at arbejde hjemme, nogle varetager opgaver i forhold til vores mest kritiske funktioner, og nogle har fået nye arbejdsopgaver. Det håber jeg på forståelse for og accept af. Det forventer jeg faktisk. Mange af jer arbejder på højtryk i endnu højere grad end i hverdagen.

Jeg ved, at alle gør, hvad de kan for at hjælpe og støtte hinanden i at få løst de mest nødvendige opgaver. Og vi gør alle, hvad vi kan for at mindske smittespredning.

Uanset om du som medarbejder går på arbejde, arbejder hjemme, hjælper med andre opgaver, er i karantæne eller er syg, vil jeg gerne opfordre til at vi i denne her svære situation holder sammen, udviser tålmodighed og tager ansvar for at passe på hinanden.

På vores hjemmeside og på GUFI vil du kunne holde dig orienteret om udviklingen.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, skal du ikke tøve med at henvende dig til din nærmeste leder.

Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god weekend – og pas godt på hinanden – både på arbejdet – og derhjemme.

 


Besked vedrørende information til borgere og deres pårørende, 13. marts 2020

I forhold til borgerne og især deres pårørende er udarbejdet medsendte informationsskrivelser, som i skal bruge som guidelines, når i taler med borgere og deres pårørende, ligesom i kan henvise til vores hjemmeside (www.handicap.nu), hvor de kan læses.

Det er en overordnet orientering om vores nødberedskab og muligheden for besøg, herunder hjemmebesøg.

Vi kan ikke forbyde besøg eller hjemmebesøg men henstille om at det undlades med udgangspunkt i de guidelines, som Regeringen og Sundhedsstyrelsen har givet. Hvis hjemmebesøg trods henstillingerne gennemføres skal i prøve at henstille til, at borgerne først returnerer efter 30/3, men igen kun henstille. Alt sammen med henvisning til minimere risikoen for smitte.

Hvis I møder utilfredshed herom kan i henvise dem til jeres gruppeleder eller mig.

Det at være en del af nødberedskabet

Såfremt corona-smitten eskalerer kan vi hurtigt blive udfordret på vores beredskab, som mange af jer er en del af lige nu.

Som jeg skrev i går er det derfor vigtigt, at i alle overholder de guidelines, som vil være med til at holder jer smittefrie, så vi vil være i stand til at kunne give den støtte, som vores borgere har behov for.

Det medfører også, at i vil kunne forvente at skulle arbejde uden for jeres paragraf-områder og på tider, som i normalt ikke arbejder. Jeg håber på jeres forståelse, da der er brug for alle hænder. 

Aflønning

Der har været en del spørgsmål om aflønning. Vi har truffet den beslutning, at ingen skal tabe på det at indføre nødberedskab. Alle aflønnes således i udgangspunktet efter den gamle vagtplan uanset, om man arbejder hjemme eller er hjemme i beredskabet.

For de medarbejdere, der arbejder efter den nye vagtplan/nødplanen vil man således oppebære aflønningen efter den gamle vagtplan. Hvis den nye vagtplan tilsiger en højere aflønning vil man dog få denne. Der vil ikke være nogen, der på grund af den nye vagtplan får en mindre løn.

Så alt i alt enten status quo i aflønning eller en bedre aflønning, hvis den nye vagtplan tilsiger dette.

Af hensyn til lønkørsel er det meget vigtigt, at eventuelle ændringer/afvigelser på den nye vagtplan noteres, herunder ændringer i personer.

Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en god weekend og god arbejdslyst til de af jer, der er i gang eller skal i gang.

 

/Flemming Nielsen


Information om beredskabsplaner og vigtige forholdsregler i arbejdet

Besked fra leder af Guldborgsund Handicap Flemming Nielsen, 12. Marts 2020, kl. 17.43.

Kære alle sammen

En travl dag er ved at være slut, hvor vi har skulle implementere vores beredskabsplan.

På ledelsessiden startede vi dagen med at drøfte, hvordan vi skulle få det gjort på den bedste måde.
Tovholderne har været i fuld sving med at lave nye vagtplaner, og mange af jer har været i dialog med borgerne.
Ja alle har haft en helt anderledes dag, end vi havde håbet på.
Det har været lidt af en mundfuld, men jeg fornemmer nu, at det er ved at være på plads.

Vi fik et opdrag fra statsministeren i går og jeg håber, at det er gået ok?!
Tak for jeres indsats for at det skal lykkes.

Vi har fået en del spørgsmål, hvorfor der her følger lidt forskellig info:

 • Hvis man er ved at løbe tør for sprit og værnemidler skal man kontakte sin gruppeleder
 • Administrationsbygningen på Stubbekøbingvej 83 lukkes ned.
  Såfremt der er ting fra kælderen, som i plejer at hente der, skal i kontakte jeres gruppeleder for rekvirering af tingene.
 • Vi har planlagt en minimumsbemanding på de steder, hvor vi ikke har kunne lukke ned (botilbud og § 85).
  Det betyder, at der er medarbejdere, som er sendt hjem. Nogen med hjemmearbejde; andre uden.

Følgende skal i være opmærksom på uanset, om man er på vanlig arbejdsplads eller opholder sig hjemme.

 • Man er stadig på arbejde og skal melde ind til sin gruppeleder ved sygdom, barns syg m.v. helt på vanlig vis.
 • Planlagt og godkendt ferie afvikles.
 • Man står til rådighed, hvorfor det forventes, at man overholder de guidelines, som blev udmeldt fra statsministeren i går.
  Det betyder, at man viser samfundssind ved at undgå unødig færden i det offentlige rum og generelt er opmærksom på, at man ikke samles unødvendigt med andre.
 • En særlig udfordring i en så stor organisation er at komme i kontakt med alle medarbejdere. Nu har jeg sendt denne mail, men der vil også være info her på hjemmesiden: www.handicap.nu.

Hvis i har spørgsmål, som I ikke har fået besvaret, bedes i kontakte jeres gruppeleder eller mig.

Til sidst vil jeg endnu engang bede jer om at passe på jer selv, på hinanden og på de borgere, som har brug for vores støtte.

Med venlig hilsen

Flemming Nielsen


Besked fra leder af Guldborgsund Handicap Flemming Nielsen, 12. Marts 2020, kl. 6.41.

Godmorgen alle sammen

Ja det er et nyt Danmark, som vi i dag møder op til efter Statsministerens udmelding i går om at lukke Danmark ned i de kommende uger.

Vi skal i videst muligt omfang undgås at forsamles for at inddæmme smitterisiko og dermed hjælpe sundhedssektoren med bedre at kunne hjælpe de borgere, der på grund af corona-virussen har behov for egentlig sygehusbehandling.

Ansatte i det offentlige Danmark skal i videst muligt omfang arbejde hjemmefra på nær de funktioner, der er af kritisk betydning.

I Guldborgsund Handicap har vi opgaver af kritisk betydning, hvorfor vi skal have fundet ud af, hvordan vi løfter disse opgaver i den kommende tid.

Til jeres orientering har ledergruppen sammen med arbejdsmiljøgruppen allerede i mandags udarbejdet en egentlig nødplan, som vi er blevet bedt om at iværksætte. Vi starter derfor heldigvis ikke på bar bund.

Men ligesom statsministeren fortalte i går, så er vi alle på usikker grund, og vi vil møde udfordringer i det praktisk arbejde, som vi ikke har kunne forestille os, da beredskabsplanen blev udarbejdet.

Allerede i går aftes var vi i ledergruppen i dialog omkring, hvad dagen i dag kommer til at bringe.

Vi træder sammen lige om lidt for bl.a. at tage stilling til følgende:

 • Vi skal have lukket dagtilbuddene ned på en god måde, hvor vi sikrer, at der bliver taget hånd om alle vores borgere
 • Vi skal have udarbejdet vagtplaner med minimumsbemanding, så vi kan sende flest mulige medarbejdere hjem
 • Vi skal have udarbejdet en mere konkret plan i forhold til, hvordan vi på § 85-området fortsat er i dialog med borgere, som stadig har behov for støtte end ved besøg eller alternativt telefonopkald (tryghedsopkald)
 • …og meget andet

I vil i dag få nærmere besked af enten mig eller jeres respektive gruppeledere.

Vi går en usikker tid i møde, hvor der kan komme yderligere tiltag.

Så pas på jer selv, pas på hinanden og pas på de borgere, som har behov for vores støtte.

Med venlig hilsen

Flemming Nielsen


Læs nyhedsbreve