Projekter & faglige aktiviteter

Der bliver lagt stor vægt på udviklingsprojekter og andre faglige aktiviteter i Guldborgsund Handicap. Nedenfor kan du læse om nogle af organisationens projekter og særlige indsatser gennem de sidste 5 år.

 

Social FærdighedsTræning (SFT)

Guldborgsund Handicap er i fællesskab med Forsorgshjemmet og Socialpsykiatrien to gange blevet tildelt midler fra Socialstyrelsen til at implementere metoden Social Færdighedstræning (SFT).  Puljemidlerne går til, at hver afdeling får uddannet SFT-gruppetrænere, der skal køre gruppeforløb med udvalgte borgere.

Metoden består af et 9 måneders træningsforløb, hvor der i grupper på cirka 8 borgere arbejdes med problem – og konfliktløsning, samtalekompetencer, symptom-mestring samt hjemmeøvelser og rollespil.

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til at udvikle og fastholde sociale færdigheder. Metodens overordnede mål er “at bedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagerens sociale handlekompetence. Metoden støtter dermed borgeren i at reintegreres i samfundslivet ved at øge den enkeltes kognitive evner og sociale handlemuligheder” (Socialstyrelsen).

Vi har store forhåbninger til, at SFT vil kunne understøtte arbejdet med kerneopgaven – nemlig at styrke borgerens muligheder for at mestre egen tilværelse og indgå i relevante fællesskaber.

Udover metodens mange kvaliteter i arbejdet på socialområdet, så ser vi også indsatsen som en god anledning til at styrke samarbejdet på tværs af Socialområdet.

Der er gode erfaringer med metoden i andre kommuner.

Læs mere om SFT her:

Om Social FærdighedsTræning

I Guldborgsund Handicap har Helle Liset Andreasen, Lycke Rosa Olsen, Katja Dyhr og Maria Hovmand Tomczyc fra Støttekontaktteamet (SKT) gennemført en uddannelse som gruppetrænere. Dernæst vil har flere medarbejdere deltaget på en temadag for at kunne støtte op om indsatsen.

Læs om SFT i Guldborgsund Handicap og finde gruppetrænernes kontaktinformationer HER.

Gruppetrænerne i Handicap er i samarbejde med konsulent Laura Hvalsøe-Dybdahl ved at udvikle en tilpasset version af SFT til personer med kognitive handicap.

 

SEKSUALVEJLEDNING

Guldborgsund Handicap har stor opmærksomhed på seksualvejledning og har pt 4 seksualvejledere i organisationen. Læs mere på vejledernes egen side:

Seksualvejledning

 

UDELIV OG UDEHABILITERING

A-huset (§104) har sat fokus på udeliv og habilitering. De er i den forbindelse blevet bevilliget anlægsmidler af kommunen til at bygge en vinterhave og etablere en “habiliteringspark” til at give husets brugere mere bevægelse, dagslys og frisk luft i hverdagen. Der skal fortsat søges penge til gennemførsel af diverse udelivsinitiativer og udvikling af pædagogisk metode i relation til udeliv.

 

FRIVILLIGHED

Projekt Vi hjælper hinanden – på tværs af handicap (finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen) løb fra den 1. august 2017 til den 31. marts 2018. Projektet bliver beskrevet i et inspirationskatalog HER og på Socialstyrelsens hjemmeside HER.

Efter projektets afslutning nedsatte flere af de frivillige deres egen forening, hvor de fortsætter det gode arbejde. De har sommeren 2019 modtaget 55.000kr. til sociale aktiviteter og bekæmpelse af ensomhed blandt mennesker med handicap.

Du kan læse mere om frivilligkorpset HER.

 

SELVLEDELSE

Guldborgsund Handicap har valgt at arbejde mere med selvledelse i organisationen. Som en del af indsatsen gennemførte 16 medarbejdere i 2019 et diplommodul i Kommunikation og selvledelse. Fra 2020 vil der blive gennemført flere undervisningsforløb og iværksættes forskellige indsatser for at styrke medarbejdernes råderum og indblik i samarbejds- og beslutningsprocesser.

Læs mere HER.

 

ESPORT

Guldborgsund Handicap opstartede et hold for E-sport den 28/3. Vi er efter sigende de første i kommunerne, der udbyder Esport som et gruppetilbud for socialt udsatte voksne, og er glade for at være ”frontløbere” på området.

Projektet er støttet af Ludvigsens Legat samt byrådet ved borgmester John Brædder.

 

SOCIAL IT

Der bliver anvendt forskellige former for digitale værktøjer i arbejdet i Guldborgsund Handicap. Der arbejdes for eksempel med sociale fortællinger på tablets og forskellige former for læringsapps. Det bliver også brugt til sjovere og mere sociale former for motion (fx Pokemon Go).

Der er gennem tiden blevet afholdt forskellige IT arrangementer, hvor der er delt viden og afprøvet teknologier hos både borgere og medarbejdere. Der er blandt andet arbejdet med kommunikations-apps som Chatable, struktur-apps som Mobilize me, apps til sociale historier som Bookcreator og apps til vejledning ved sociale situationer og arbejdsgange som Autismate.

 

INDSATS I RELATION TIL STØTTET BESKÆFTIGELSE

Guldborgsund Handicap har utroligt gode erfaringer med at hjælpe borgere med handicap i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet. Læs mere om vores indsatser på området HER.