Aflastningstilbud

I klyngeboligerne på botilbuddet Syrenvænget i Nysted er der to aflastningstilbud til fa­milier med unge og voksne på 18 år og der­over med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funk­tionsevne, der er hjemmeboende eller bor i andre hjem, som kan sidestilles hermed.

 

Visitation
For at få ophold på Syrenvænget skal du visiteres til tilbuddet via Socialområdets visitatorer. Find flere oplysninger på deres hjemmeside her.

 

Brugere fra andre kommuner
Dine pårørende eller din værge skal kontakte din egen kommune. Kommunen ta­ger herefter stilling til, hvor mange døgns aflastning de vil bevilge dig og henvender sig til Guldborgsund Kommune. Det vil altid være muligt at besøge stedet en eller flere gange, før du vælger Syrenvænget som aflastningssted.

Den enkelte bruger kan ønske at få ophold på Syrenvænget i bestemte perioder. Gruppen af brugere kan variere alt efter hvilke brugere, der ønsker ophold i bestemte perioder.

 

Vores formål er:

 • At imødekomme flest mulige af den enkelte fami­lies behov og ønsker for aflastning.
 • At fremme den enkelte brugers udvikling, for at opnå den optimale livskvalitet hos brugeren og dennes fami­lie i samarbejde med forældre, pædagoger og andre relevante personer.
 • At lære familierne at bruge opholdet til dels at få andre sociale relationer, udfordringer og tilbud, og dels at bruge det som et led i en fraflytningsproces.
 • At mindske belastningen for familien ved at skabe et flek­sibelt, lyttende, støttende, vejledende og trygt pæ­dagogisk tilbud.
 • At udvikle og forbedre institutionens servicetilbud

 

Hvem er vi?
På Syrenvænget er der tilnyttet en gruppeleder med fælles ansvar samt et antal pædagoger og omsorgsmedhjælpere. Der er vågen nattevagt i huset, så beboeren kan få hjælp og støtte fra personalet døgnet rundt.
Vi har løbende pædagogstuderende i praktik, som kommer med nye og spændende idéer og tiltag.
Det pædagogiske arbejde bygger grundlæggende på Handicap Guldborgsunds idé- og værdigrundlag.

 

Ophold hos os
Første gang du kommer her, vil vi tale med dig og dine pårørende om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe og støtte dig til at få et godt ophold.

 

Hverdagen
På Syrenvænget bliver du vækket eller står selv op mellem kl. 06.30 og 08.00.

Når du har spist morgenmad, skal du af sted til dit sædvanlige dagtilbud. Der kommer derfor en bus ca. kl. 08.00 som kører dig til dit dagtilbud.

Du kommer tilbage til Syrenvænget mellem kl. 15.00 og 16.00, hvor vi vil tage imod dig.

Du vil få tilbudt eftermiddagssnacks i form af saft, frugt, kiks eller kage. Vi læser i din bog og taler om din dag, og om hvad du har lyst til resten af eftermiddagen og aftenen her på Syrenvænget.

Mellem kl. 17.30-18.30 spiser vi aftensmad.

Efter aftensmaden kan du se TV, hygge eller deltage i andre aktiviteter. Eventuelt gå en lille tur eller køre en tur i vores bus (vi har egen bus speciel­indrettet til kørestole). Der kan være tale om brugerbetaling.

I løbet af aftenen vil vi hjælpe dig med vask, tandbørstning og med at komme i seng til din sædvanlige tid.

Om aftenen skriver vi i din kontaktbog, så medarbejderne på dit dagbeskæftigelses sted og dine forældre/pårørende kan følge med i, hvad du har lavet på Syrenvænget.

 

Weekend
I weekenderne og på helligdagene er det ikke nødvendigt at vågne så tidligt, så der bestemmer du selv, hvornår du vil stå op. Vi vil i weekenderne tilstræbe at give dig nogle gode oplevel­ser. Vi tager på små ture, går ud og spiser, tager til skov og strand og meget andet.

 

Sygdom
Hvis du bliver syg under opholdet, vil vi kontakte din familie. Vi vil i samråd afklare, om du skal hjem eller om du kan blive på Syrenvænget. Er du syg inden opholdet, kan du ikke modtages i aflastningsophold.

 

Praktiske ting
Du skal medbringe en kuffert/taske med tøj og andre per­sonlige ting, som er afpasset opholdets længde. Alle dine ting skal være mærket med dit navn.

Medbring desuden:

 • Samarbejdsbog
 • Nødvendig medicin – doseret hjemmefra
 • Toiletartikler – tandbørste, tandpasta, osv.
 • Dagligt tøj, undertøj, nattøj, sko, hjemmesko, og lignen­de
 • Hjælpemidler (eksempelvis kørestol, rollator, stok)
 • Lommepenge til aktiviteter, ture og småindkøb

 

Transport
Når du skal i aflastning, skal du selv sørge for transporten til og fra Syrenvænget.

Ønske om ophold
Der kan bestilles aflastning 3 mdr. frem af gangen. Aflastningen bestilles via gruppelederen eller de ansatte i aflastningsteamet. Det er også muligt at ringe og høre, om der er ledige perio­der. Du kan ikke holde ferie samtidig med, at du er i aflastning.

Kontakt til familien/pårørende
Kontakten til forældre/pårørende er vigtig, for at hverdagen hele tiden kan forbedres for de brugere, der er i aflastning. Derfor beder vi jer holde os løbende informeret, om væsent­lige ting der er sket, samt informere os, hvis der er ting, vi skal gøre anderledes.

 

Gruppeleder
Find de aktuelle gruppeledere til højre.

 

Døgnaflastning

Handicapområde Guldborgsund tilbyder døgnaflastning til voksne. Der findes 3 voksenaflastningspladser. Der er ikke længere aflastning for børn.

Tilbuddet ligger i boligerne på Syrenvænget 62 i Nysted og er målrettet unge og voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne, der er hjemmeboende eller bor i andre hjem, der kan sidestilles hermed. Visitationen sker via visitator i Job og velfærd i Guldborgsund Kommune.

Er tilbuddet interessant for borgere i andre kommuner, skal forældrene eller de pårørende kontakte egen kommune først. Kommunen tager herefter stilling til, hvor mange døgns aflastning de vil bevilge og henvender sig til Guldborgsund Kommune.

Der afholdes et møde, oftest af en times varighed inden første aflastningsperiode. Hensigten er at udveksle informationer til gavn for borgerens velbefindende. Det er muligt at besøge aflastningsstedet i Syrenvænget flere gange inden stedet bliver valgt som aflastningstilbud.

 

Tilbuddets formål er:

 • at kunne dække behovet for aflastning af hjemmeboende unge og voksne blandt familier i Guldborgsund Kommune eller andre som visiteres hertil.
 • at tilgodese den enkelte borgers individuelle behov for pleje og omsorg. Vores udgangspunkt vil være i forhold til den enkelte borgers aktuelle udviklingsniveau og med et bredt afsæt i Guldborgsund Handicaps værdigrundlag. Aflastningen kan desuden fungere som et led i en fraflytningsproces.
 • at forvalte de visiterede aflastningsdøgn, således at alle familier kan tilgodeses, så vidt det er muligt. Visitationen planlægges lokalt og kvartalsvis.
 • at planlægge deltagelse i aktiviteter i samarbejde med borgeren og de pårørende.

Hvem er vi?
Syrenvænget består af seks klynger af seks eller færre boligenheder. Læs mere om Syrenvænget her.

I Syrenvænget er der ansat pædagoger og omsorgsmedhjælpere, og der er løbende pædagogstuderende i praktik, som kommer med nye, spændende idéer og tiltag.

Der er vågen nattevagt på matriklen, så du kan få hjælp og støtte fra personalet døgnet rundt.

Der er tilknyttet tre gruppeledere, som du kan finde kontaktinformationer på her.

Ved første besøg er der mulighed for at se lejlighederne og hilse på personalet.

Dagligdagen
På Syrenvænget starter morgenen ved 6.30 tiden eller senere. Efter morgentoilette og morgenmad, vil borgeren blive afhentet af bus og kørt i sit sædvanlige dagtilbud. Dette sker mellem kl. 8.00 og kl. 9.00.

Om eftermiddagen kommer borgeren retur mellem kl. 15.00 og kl. 16.00.

Vi spiser aftensmad mellem kl. 17.30 og kl.18.30.

Efter aftensmaden er der mulighed for almindelig hygge (f.eks. se tv eller høre musik) eller deltage i aktiviteter. Det kan for eksempel være at gå en tur eller køre en tur i vores bus (vi har bus med specialindretning til kørestol).

Weekenden går med hjemlig hygge eller med deltagelse i aktiviteter.

 

Sygdom
Ved opstået sygdom under opholdet vil vi kontakte familien, så det i fællesskab kan besluttes, hvorvidt borgeren skal hjem eller blive på Syrenvænget. Er borgeren syg inden opholdet, kan du ikke modtages i aflastningsophold.

Sygdom forstår vi som smitsomme sygdomme, opkastning, høj feber og lignende, hvor den almene tilstand er stærkt forringet.

Praktiske ting
Der skal medbringes en kuffert/taske med tøj og andre personlige ejendele, som er afpasset opholdets længde. Alle ting skal være mærket med borgerens navn.

Husk at medbringe:

 1. Nødvendig medicin. Det er påkrævet, at al medicin er dispenseret hjemmefra, og at der følger indlægssedler med på alle præparat. Desuden skal vi bruge en medicinliste fra egen læge.
 2. Tøj, undertøj, nattøj, sko, hjemmesko og lignende. Hvis opholdet er længere end 3 dage, kan vi være behjælpelige med tøjvask. Sker efter aftale.
 3. Toiletartikler.
 4. Hjælpemidler (eksempelvis kørestol, rollator, stok).
 5. Lommepenge til aktiviteter, ture og småindkøb.

 

Transport
Når en borger skal i aflastning, skal I som pårørende, selv sørge for transporten til og fra Syrenvænget.

 

Ønske om ophold
Der kan bestilles aflastning 3 mdr. frem ad gangen. Aflastningen bestilles via de ansatte i aflastningsteamet. Det er også muligt at ringe og høre, om der er ledige perioder. Det er ikke muligt at holde ferie fra dagtilbud samtidig med, at du er i aflastning.

 

Kontakt til familie/pårørende
Kontakten til forældre/pårørende er vigtig, for at hverdagen hele tiden kan forbedres for de borgere, der er i aflastning. Derfor beder vi jer holde os løbende informeret om væsentlige begivenheder samt informere os, hvis der er ting, vi kan gøre anderledes.

Se nærmere beskrivelse af tilbuddene under Aflastningstilbud for voksne.